PRODUCT&SERVICES


รับผลิตสมุด ราคาถูก สมุดโน๊ตของทางร้าน มีสมุดรักษ์โลก สมุดปกน้ำตาล สมุดอาร์ตมัน สมุดเย็บลวดมุงหลังคา สมุดสันขดลวด สมุดสันห่วง สมุดสันกาว ผลิตตามสั่งตามออเดอร์ของลูกค้า ลูกค้าออกแบบปกเอง ไม่มีการสต๊อกสินค้า หากต้องการปรับเปลี่ยนจำนวนหน้ากระดาษ,พิมพ์เส้น,หรือเพิ่มความหนาของปก โปรดติดต่อสอบถามราคาตามช่องทางการติดต่อของทางร้านค่ะ ทางร้านยินดีให้บริการค่ะ 

ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ

ฟรีซองพลาสติกทุกเล่ม

ขนาดA7 ปกรักษ์โลก 150 แกรม พิมพ์สี

100-249 เล่ม ราคาเล่มละ 9 บาท

250-449 เล่ม ราคาเล่มละ 8 บาท

450-2,000 เล่ม ราคาเล่มละ 7.50 บาท

เนื้อในกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40 หน้า

เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา (เย็บแม๊ก)

ขนาด A7 สมุดปกอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์สี

100-249 เล่ม ราคาเล่มละ 10-10.50 บาท

250-449 เล่ม ราคาเล่มละ 9-9.50 บาท

450-2,000 เล่ม ราคาเล่มละ 8.50-9 บาท

เนื้อในกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40 หน้า

เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา (เย็บแม๊ก)
ขนาดA6 ปกรักษ์โลก 150 แกรม พิมพ์สี

50-99 เล่ม ราคาเล่มละ 14 บาท

100-249 เล่ม  ราคาเล่มละ 13 บาท

250-499 เล่ม  ราคาเล่มละ 12 บาท

500-2,000 เล่ม  ราคาเล่มละ 11 บาท

เนื้อในกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40 หน้า

เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา (เย็บแม๊ก)

*เพิ่มกระดาษเป็น 48 หน้า บวกเพิ่มเล่มละ 1 บาท

**ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า เพิ่มปกหลังบวกเพิ่ม1บาท

 

ขนาดA6 ปกอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์สี

50-100 เล่ม ราคาเล่มละ 15-16  บาท

100-249 เล่ม ราคาเล่มละ 14-15 บาท

250-499เล่ม ราคาเล่มละ 13-14 บาท

500-2,000 เล่ม  ราคาเล่มละ 12-12.50 บาท

เนื้อในกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40 หน้า

เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา (เย็บแม๊ก)

*เพิ่มกระดาษเป็น48หน้า บวกเพิ่มเล่มละ 1 บาท

ขนาดA5 ปกรักษ์โลก 150 แกรม พิมพ์สี

20-39 เล่ม ราคาเล่มละ 22 บาท

40-149   เล่ม ราคาเล่มละ 20 บาท

150-349 เล่ม  ราคาเล่มละ 19 บาท

350-449 เล่ม  ราคาเล่มละ 18 บาท

450-1,000 เล่ม  ราคาเล่มละ 17.50 บาท

1001-2000 เล่ม  ราคาเล่มละ 17  บาท

เนื้อในกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40 หน้า

เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา (เย็บแม๊ก)

 (เนื้อในมีเส้นบวกเพิ่ม 8-12บาท จากราคาข้างบน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเล่ม )

*เพิ่มเป็นกระดาษ48หน้า ราคาบวกเพิ่มเล่มละ 1 บาท

*ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า เพิ่มปกหลังบวกเพิ่ม 1 บาท

ขนาดA5 ปกอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์สี

20-39 เล่ม ราคาเล่มละ 24-26 บาท

40-149   เล่ม ราคาเล่มละ 22-24 บาท

150-349 เล่ม  ราคาเล่มละ 20-22บาท

350-449 เล่ม  ราคาเล่มละ 19-21 บาท

450-1,000 เล่ม  ราคาเล่มละ 18.50 -19 บาท

1,001-2,000 เล่ม ราคาเล่มละ  18-18.50 บาท

เนื้อในกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40 หน้า

เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา (เย็บแม๊ก)

 (เนื้อในมีเส้นบวกเพิ่ม 8-12บาท จากราคาข้างบน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเล่ม )

*เพิ่มเป็นกระดาษ48หน้า ราคาบวกเพิ่มเล่มละ 1 บาท

สมุดสันขดลวด/สันห่วง  ขนาดA7

ปกรักษ์โลก 230 แกรม พิมพ์สี ขนาดA7

100-249 เล่ม ราคาเล่มละ 17 บาท

250-449 เล่ม  ราคาเล่มละ 16 บาท

450-1,000เล่ม ราคาเล่มละ 15 บาท

เนื้อในกระดาษกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40แผ่น (80หน้า)

เข้าเล่มสันขดลวด

*ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า หากพิมพ์ปกหลังด้วยบวกเพิ่มเล่มละ 1 บาท

**สามารถเพิ่มจำนวนหน้าเป็น 100 หน้า หรือ 120 หน้า ราคาบวกเพิ่มจากราคาด้านบน

---------------------------

ปกอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์สี ขนาดA7

100-249 เล่ม ราคาเล่มละ 18 บาท

250-449 เล่ม  ราคาเล่มละ 17 บาท

450-1,000เล่ม ราคาเล่มละ 16 บาท

 

เนื้อในกระดาษกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40แผ่น (80หน้า)

เข้าเล่มสันขดลวด

 *ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า หากพิมพ์ปกหลังด้วยบวกเพิ่มเล่มละ 1 บาท

*ราคาพิมพ์ไม่เต็มปก เต็มปกบวกเพิ่ม 1 บาท
**สามารถเพิ่มจำนวนหน้าเป็น 100 หน้า หรือ 120 หน้า ราคาบวกเพิ่มจากราคาด้านบน


สมุดสันขดลวด/สันห่วง  ขนาดA6

ปกรักษ์โลก 230 แกรม พิมพ์สี  ขนาดA6

100-249 เล่ม ราคาเล่มละ 26 บาท

250-449 เล่ม  ราคาเล่มละ 25 บาท


450-1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 24 บาท


เนื้อในกระดาษกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40แผ่น (80หน้า)

เข้าเล่มสันขดลวด


*ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า หากพิมพ์ปกหลังด้วยบวกเพิ่มเล่มละ  2-3บาท

**สามารถเพิ่มจำนวนหน้าเป็น 100 หน้า หรือ 120 หน้า ราคาบวกเพิ่มจากราคาด้านบน

---------------------------

ปกอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์สี  ขนาดA6
100-249 เล่ม ราคาเล่มละ 27 บาท

250-449 เล่ม ราคาเล่มละ 26 บาท


450-1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 25 บาท


เนื้อในกระดาษกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40แผ่น (80หน้า)

เข้าเล่มสันขดลวด

 *ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า หากพิมพ์ปกหลังด้วยบวกเพิ่มเล่มละ 2-3 บาท

*ราคาพิมพ์ไม่เต็มปก พิมพ์เต็มปกบวกเพิ่ม 2 บาท

**สามารถเพิ่มจำนวนหน้าเป็น 100 หน้า หรือ 120 หน้า ราคาบวกเพิ่มจากราคาด้านบน

สมุดสันขดลวด/สันห่วง ขนาดA5

ปกรักษ์โลก 230 แกรม พิมพ์สี  ขนาดA5

40-99   เล่ม  ราคาเล่มละ 37 บาท

100-249 เล่ม  ราคาเล่มละ 35 บาท

250-449 เล่ม  ราคาเล่มละ 34 บาท

450-1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 33 บาท

เนื้อในกระดาษกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40แผ่น (80หน้า)

เข้าเล่มสันขดลวด


*ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า หากพิมพ์ปกหลังด้วยบวกเพิ่มเล่มละ 3-4 บาท

(เนื้อในมีเส้นบวกเพิ่ม 15-25 บาท จากราคาด้านบน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเล่ม)

**สามารถเพิ่มจำนวนหน้าเป็น 100 หน้า หรือ 120 หน้า ราคาบวกเพิ่มจากราคาด้านบน---------------------------

ปกอาร์ตมัน 250 แกรม พิมพ์สี  ขนาดA5

40-99   เล่ม  ราคาเล่มละ 40 บาท

100-249 เล่ม  ราคาเล่มละ 38  บาท

250-449 เล่ม ราคาเล่มละ 37 บาท

450-1,000 เล่ม  ราคาเล่มละ 36 บาท

เนื้อในกระดาษกระดาษถนอมสายตาไม่มีเส้น 40แผ่น (80หน้า)

เข้าเล่มสันขดลวด
 
*ราคาพิมพ์เฉพาะปกหน้า หากพิมพ์ปกหลังด้วยบวกเพิ่มเล่มละ 4-5 บาท

*ราคาพิมพ์ไม่เต็มปก พิมพ์เต็มปกบวกเพิ่ม 3 บาท

(เนื้อในมีเส้นบวกเพิ่ม  15-25 บาท จากราคาด้านบน ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเล่ม)

**สามารถเพิ่มจำนวนหน้าเป็น 100 หน้า หรือ 120 หน้า ราคาบวกเพิ่มจากราคาด้านบน

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้